Algemene voorwaarden

Welkom bij InherBalance!

Ik ga er alles aan doen om jou fit en energiek te laten voelen. Hieronder vind je de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op jouw afgesloten abonnement en op iedere deelname aan een workout

InherBalance heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op het abonnement van toepassing te verklaren. InherBalance zal je altijd per e-mail informeren over de gewijzigde algemene voorwaarden.

Gegevens InherBalance
Adres: Schoenlappervlinder 28 3544 VN Utrecht

Tel: 06-23708500
KvK: 78228204
BTW nummer: NL003340367B77

1 Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien men zich direct of indirect voor Personal Training, Personal Training Duo, Zwanger en sporten, Sporten na je bevalling en/of voedings-coaching heeft aangemeld.

2 Aanmelding gezondheidsverklaring

InherBalance maakt gebruik van een PAR-Q vragenlijst. Dit houdt in dat de deelnemer een globale gezondheidscheck vóór deelname.

Deze dient volledig, naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend ingeleverd. Naar aanleiding van de inhoud van het PAR-Q formulier kan men, voor deelname aan Personal Training, Personal Training Duo, Zwanger en sporten of Sporten na je zwangerschap zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

3 Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door invullen van het online inschrijfformulier of doordat InherBalance een abonnement voor je heeft aangevraagd, én het doen van een eerste betaling. De overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

4 Herroepingsrecht

4.1 Ik gaat er vanuit dat je heel blij gaat zijn als je bij InherBalance van start bent gegaan. Mocht er toch iets onoverkomelijks gebeuren waardoor je je abonnement zou willen stopzetten, dan heb je het recht om binnen 14 dagen na het afsluiten van je abonnement deze te ontbinden door InherBalance een e-mail te sturen. In dit geval betaal je alleen voor het aantal workouts dat je gevolgd hebt.

4.2 Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op het moment dat je eerder lid was van InherBalance.

5 Betaling

5.1 Betaling vindt plaats middels automatische incasso van het door jou opgegeven IBAN- nummer, maandelijks rond de eerste dag van de maand.

5.2 Indien een betaling niet is gelukt, door bijvoorbeeld onvoldoende saldo of stornering, ontvang je een herinnering met een iDeal link zodat je alsnog het verschuldigde bedrag kunt overmaken.

5.3 In termijnen betalen is niet mogelijk.

5.4 Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst per direct worden ontbonden. De kosten die in verband hiermee zijn gemaakt, komen voor rekening van de deelnemer.

5.5 Parkeerkosten

Gemaakte parkeerkosten tijdens de training zijn voor rekening van de deelnemer en zullen tesamen met de daaropvolgende maand van het abonnement in rekening worden gebracht.

6 Annuleringen en vakantie

6.1 Annulering of afmelding van trainings- en/of voedingsafspraken

InherBalance werkt op afspraak welke in samenspraak wordt overeengekomen.

Alleen bij afmelden tot 24 uur vóór het tijdstip van de training, kan de training binnen 3 maanden worden ingehaald. (dwz de huidige maand+de 2 daaropvolgende maanden)

Bij afmelden binnen 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van de training, of indien de deelnemer niet, of slechts deels, aanwezig is, is het niet mogelijk om te verzetten of in te halen.

6.2 Annulering vanuit InherBalance

Alleen bij extreem slecht weer, door ziekte van de trainer of door overmacht kan het zijn dat jouw training wordt gecanceld. Bij onweer is dit altijd het geval. InherBalance zal dit in principe minimaal een uur voordat je workout begint met je communiceren. De les kan dan op een ander moment worden ingehaald. Ook biedt InherBalance de mogelijkheid om te trainen via ZOOM, zodat de les niet geannuleerd hoeft te worden.

6.3 Vakantie

Elke maand krijg je 8 lessen. Wanneer je bijvoorbeeld op vakantie gaat, kan je de ongebruikte lessen van die maand meenemen (max. 2 maanden). Hierna vervallen de lessen.  Als je wilt blijven trainen op vakantie, kan dat natuurlijk ook. We organiseren dan een training via ZOOM.

7 Opzegging

7.1 Beëindiging kan na afloop van je abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Hiervoor stuur je een mail naar mail@inherbalance.nl.

7.2 Vroegtijdig opzeggen van 3,6 of 12 maanden abonnement

Wanneer je je 3, 6 of 12 maanden abonnement vroegtijdig wil opzeggen ivm verhuizing of langdurige ziekte (schriftelijk aantoonbaar maken), hanteert InherBalance een opzegtermijn van één kalendermaand. Ook zal het genoten voordeel ten opzichte van een maandabonnement in rekening worden gebracht.

7.3 Opnieuw lid worden

Bij her-inschrijving wordt een nieuwe looptijd van het abonnement gestart, met het daarbij behorende tarief en voorwaarden. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op eerder genoten abonnementsvoorwaarden.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Deelname aan een training geschiedt op eigen risico. Een training is intensief en kan blessures tot gevolg hebben.

8.2 Bij twijfel over de geschiktheid tot deelname aan een training is het raadzaam om altijd eerst te overleggen met de trainer en/of arts.

8.3 InherBalance is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van de deelnemer vóór, tijdens of na deelname aan een training

8.4 InherBalance is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband gebracht met een gegeven training.

8.5 InherBalance is wel aansprakelijk indiende hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld door de trainer van InherBalance.

9 Begeleiding

9.1 Trainingsprogramma

Op Personal Training, Personal Training Duo en Zwanger en sporten en Sporten na je bevalling rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de tijden dat de training wordt gegeven door een gekwalificeerde trainer.

9.2 Voedings-coaching

Op voedings-coaching rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het voedingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de tijden dat de coaching wordt gegeven door een gekwalificeerde voedingsdeskundige.

10 Tariefwijziging

10.1 InherBalance behoudt zich het recht voor tarieven, tussentijds, te wijzigen. Een prijswijziging wordt minimaal vier weken van te voren aangekondigd.

In het geval van een prijsverhoging, heb je het recht om het abonnement binnen 4 weken na de bekendmaking van de verhoging te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld over de periode na de ontbinding, wordt dan terugbetaald.

10.2 De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 1 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging.


11 Beeldmateriaal

Tijdens trainingen worden soms foto’s of video’s gemaakt. Ze kunnen worden gebruikt voor verschillende uitingen. Er wordt altijd toestemming gevraagd wanneer je (herkenbaar) op foto of video bent.

12 Geschillen en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen InherBalance en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing.